Interkommunalt politisk råd ønsker å bidra til å forebygge utenforskap blant ungdom i Lillehammer-regionen. Rådet lyser derfor ut kr. 250 000 for å stimulere til utvikling av nye, trygge, inkluderende og lavterskel fritidstilbud for ungdom i aldersgruppen 13-19 år. Søknadsfrist er 15. september 2024.

Ordningens formål 

Ordningens formål er å forebygge utenforskap blant ungdom i Lillehammer-regionen ved å stimulere til utvikling av nye, trygge, inkluderende og lavterskel fritidstilbud.   

Varighet 

Tilskuddet er et utviklingstilskudd. Det er imidlertid ønskelig at gode tilbud som bygges opp ikke forsvinner så fort prosjektperioden er over. Tanker om hvordan tilbudet kan videreføres vil derfor være positivt. 

Målgruppe 

Målgruppen er ungdom i alderen 13-19 år med særlig fokus på dem som ikke deltar i etablerte fritidstilbud. Det er ikke et krav at aktiviteten nødvendigvis skal treffe veldig bredt, dersom den treffer veldig godt. Mobilisering/inkludering av særskilt sårbare ungdommer er et pluss. 

Hvem kan søke? 

Det åpnes for prosjekter både i regi av etablerte og nye aktører/ildsjeler. Det stilles ikke krav om at søkerne må være registrert i frivillighetsregisteret. Det legges heller ikke begrensninger på hva slags type aktivitet prosjektet skal omhandle. Det avgjørende er hvorvidt prosjektet treffer med formål, målgruppe og kriterier for ordningen.  

Vurderingskriterier 

 • Prosjektet må treffe formålet med og målgruppa for tilskuddsordningen.  
 • Prosjektet skal omhandle utviklingen av et nytt tilbud som vi ikke allerede har i regionen. Det kan ha utspring i etablerte tilbud, forutsatt at innretningen er ny og i overens med målet og kriteriene for ordningen.  
 • Aktiviteten skal ha en lav deltakerkostnad (både mht kontingent/avgift og utstyrsbehov). Evt. deltakeravgift skal ikke overskride kr. 1000 på årsbasis.
 • Tilbudet skal ha fokus på sosial tilhørighet, mestring og egenutvikling, framfor prestasjonskrav/forventninger.
 • Tilbudet skal være åpent for ungdom i alle tre kommunene. Tilrettelegging for interkommunal deltakelse er et pluss.  

Prosjektstørrelse og varighet 

Det tas sikte på å tildele støtte til ett til fem prosjekter. Antall prosjekter og fordeling av midler vil avhenge av prosjektenes kvalitet. Dersom tilskuddsordningen fungerer etter hensikten, tar IPR sikte på å avsette tilsvarende sum over neste års budsjett. Det er mulig å søke om tilskudd for en prosjektperiode på inntil to år, dersom dette begrunnes i søknaden.  

Praktiske rammer 

 • Søknadsfristen for ordningen er 15. september 2024. Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli vurdert.  
 • Eventuelt vedtak om støtte/ikke støtte vil skje i Interkommunalt politisk råd sitt møte i etterkant av fristen. 
 • Søknad om prosjekttilskudd skal skrives på eget søknadsskjema. Dette finner du her.
 • Det skal legges fram et budsjett og en finansieringsplan for prosjektet. 

Ferdig utfylt søknadsskjema sendes til lillehammer.kommune.postmottak@lillehammer.kommune.no med kopi til regionkoordinator Anne Kirsti Ryntveit på akr@vekst.lillehammer.no

For prosjekter som mottar støtte skal det utarbeides en enkel sluttrapport med prosjektregnskap ved prosjektslutt. Denne skal skrives på et eget skjema, som oversendes sammen med tilsagn om støtte. Ved forsinket framdrift kan regionkoordinator kontaktes for utsettelse av sluttdato. For prosjekter som går over et årsskifte vil det bli bedt om en kort status som kan nyttes inn i rådets årsmelding.  

 • Inntil 75% av tilskuddet kan utbetales ved prosjektstart. Gjenstående 25% holdes tilbake til sluttrapport med et enkelt, attestert regnskap er levert. 
 • Faktura for utbetaling av tilskudd merkes: Interkommunalt politisk råd c/o Lillehammer kommune, Fakturamottak, Serviceboks 986, 2626 Lillehammer.
 • Fakturaen kan sendes som ehf-faktura eller på e-post til Scanner Sentral Inngående Faktura: Scanner.Sentral.Inngaende.Faktura@lillehammer.kommune.no  

Lurer du på noe?

Ta gjerne kontakt med regionkoordinator Anne Kirsti Ryntveit (tlf. 906 11 464 / akr@vekst.lillehammer.no) for veiledning tidlig i søknadsarbeidet.