Fakkelgården

Innspillsrunde regional næringsplan

Det foreligger nå et utkast av regional næringsplan, som vi ønsker oss mange og konstruktive innspill til. Planen er omfattende, men tematiseringen gjør det mulig å konsentrere deg om det som er mest interessant for deg. Alle innspill er offentlige, men det eneste kravet til innspillet er at det fremføres skriftlig.

Innspill sendes til eirik.haagensen@lillehammer.kommune.no innen 5.august 2014.

Våren 2012 ble det tatt initiativ til en diskusjon om det regionale næringsarbeidet i Lillehammer-regionen. Med utgangspunkt i dette ble det utarbeidet et konkurransegrunnlag og innhentet anbud på arbeidet med forprosjektet som skulle kartlegge dagens situasjon. Price Waterhouse Coopers ble valgt som tilbyder etter en grundig avveining av pris og kvalitet. Sluttrapporten for forprosjektet ble presentert for Regionrådet i møte 8. mars 2013 og for formannskapene i regionen under regional formannskapskonferanse 11. april. I PWC sin sluttrapport konkluderes det med følgende hovedanbefaling:

«Hovedanbefalingen, som en følge av det resultatet kartleggingen har gitt, er at Lillehammer-regionen vil tjene på å koordinere næringsutviklingsarbeidet sitt i større grad enn det som er praksis i dag.»

I de politiske drøftingene med bakgrunn i PWC-rapporten, ble det uttrykt bred enighet om at det er ønskelig å konkretisere og operasjonalisere det regionale, strategiske næringssamarbeidet videre. Det ble utarbeidet et mandat for arbeidet med en regional næringsplan. Dette ble vedtatt i de tre formannskapene i regionen og planarbeidet startet opp høsten 2013.

Les hele planen