Last ned vår e-bok_ Flytte til Lillehammaer-regionen

Regionrådet har utviklingsmidler til arrangementer

Arrangement er et satsingsområde for Regionrådet i Lillehammer-regionen. Regionrådet har derfor vedtatt å avsette kr 500 000 til arrangementsstøtte i 2018. Disse midlene skal fordeles på bakgrunn av to årlige søknadsrunder. Halve summen disponeres hver gang og eventuelle ubenyttede midler overføres til senere utlysninger. 

Det er utarbeidet en del formalia som må oppfylles for at et arrangement skal være støtteberettiget. Nedenfor redegjøres det kort for disse. En oversikt over de arrangementene som har mottatt støtte ved tidligere søknadsrunder finner du her.

Søknadsfrister

Det er to årlige søknadsfrister. Søknader om støtte til arrangement vil ikke bli behandlet utenom disse. Søknadsfristene er:

 • 15. februar 2018
 • 20. september 2018

Formålet med ordningen

Det overordnede målet med støtteordningen er økt verdiskaping i regionen, direkte og indirekte (profilering).

Søknadskriterier og forutsetninger

 • Bare arrangementer som skal avholdes i Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner er støtteberettiget.
 • Både idretts- og kulturarrangementer kan støttes.
 • For å være støtteberettiget skal arrangementet være av nasjonal eller internasjonal karakter ift deltakelse og oppmerksomhet. Arrangement av regional karakter støttes ikke økonomisk, men kan søke veileding og kompetanse gjennom arrangementskoordinator i Visit Lillehammedr.
 • Midlene er utviklingsmidler og skal forbeholdes nye arrangementer og nyskaping i forbindelse med eksisterende arrangementer. De kan ikke nyttes til drift eller fysiske investeringer. Honorarer og reisekostnader til innleide artister omfattes heller ikke av ordningen, da dette ikke ansees som et utviklingstiltak. 
 • For å være støtteberettiget bør det kunne vises til forventede langsiktige effekter ut over det enkelte arrangement (gjentakende arrangementer, spinoff-arrangementer, rekruttering, kompetansebygging etc).
 • Arrangementer som kommer i ”stille” perioder er særlig ønsket.
 • Det skal legges fram et budsjett og en finansieringsplan der det framgår hva slags aktiviteter som skal finansieres av det omsøkte tilskuddet, samt synliggjøres hvilke eventuelle andre aktører man søker om støtte fra. Midlene skal øremerkes konkrete og avgrensende oppgaver.
 • For arrangementer som mottar støtte skal merkevaren «Lillehammer» profileres i forbindelse med arrangementet.
 • Arrangementer som mottar støtte må akseptere innsyn i arrangementsarbeidet. I etterkant av arrangementet skal det utarbeides en evalueringsrapport med regnskap.

Søknadsskjema

Søknad om støtte skal skrives på eget søknadsskjema. Dette finner du her. Ferdig utfylt skjema sendes til lillehammer.kommune.postmottak@lillehammer.kommune.no med kopi til Hanne.Mari.Nyhus@lillehammer.kommune.no

Søknadsbehandling

Innkomne søknader vil bli gjennomgått og vurdert av regionkoordinator og arrangementskoordinator. Forslaget til fordeling legges deretter fram til politisk behandling i Regionrådet, som tar endelig stilling til dette. Tildelinger fra første søknadsrunde forventes avklart i regionrådsmøte i mars, mens andre søknadsrunde vil bli avklart i regionrådsmøte i oktober.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om ordningen kan arrangementskoordinator Stein B. Olsen kontaktes på tlf. 977 18 106 eller e-post steinb@lillehammer.com eller du kan kontakte Øivind Pedersen på telefon 900 97 116 eller e-post oivind.pedersen@lillehammer.kommune.no.

 

Tips en venn Skriv ut